Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του Τ.Δ.Δ.Π.Δάσων

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της υπηρεσίας για  δεκαοκτώ (18) μήνες     Το Ταμείο Δ.Δ.Π.Δασών έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τον Ν.…

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κατα το έτος 2020 για τις ανάγκες του Δασαρχείου Π.Δ.Περτουλίου

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας για το έτος 2020 Η Διοίκηση Δάσους Περτουλίου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,…