Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών και του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Υπεγράφη τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών και του Κέντρου Αριστείας “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, το πρωτόκολλο έχει ως στόχο…