Η διαχείριση του δάσους

Η διαχείριση του δάσους έχει ως βασικούς σκοπούς τις θεμελιώδεις αρχές της δασοπονίας που είναι η μέγιστη δυνατή παραγωγή πολύτιμου ξύλου με το μέγιστο δυνατό ξυλώδες κεφάλαιο, η διατήρηση και βελτίωση της υγείας και αντοχής του δάσους, η διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους, η εξασφάλιση των υδρονομικών προστατευτικών, υγιεινών, αισθητικών κ.λ.π. επιδράσεων και η εξυπηρέτηση παράλληλα της έρευνας και εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση των στόχων  αυτών γίνεται πάντοτε στα πλαίσια τήρησης της αειφορίας των καρπώσεων (σταθερές κατά περιόδους καρπώσεις) και της οικονομικότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το δάσος έχει ήδη διαιρεθεί σε εννέα (9) ορεογραφικές μονάδες. Οι ορεογραφικές αυτές μονάδες έχουν διαιρεθεί σε 174 δασικά τμήματα και η έκτασή τους κυμαίνεται από 5-26 ha.

Για τη συνολική διαχείριση του δάσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέντε (5) δεκαετή διαχειριστικά σχέδια αρχίζοντας από το έτος 1968. Μέχρι τότε η διαχείριση γινόταν με ετήσιους Πίνακες Υλοτομίας ή εκθέσεις.

Στις συστάδες δάσους ελάτης σπερμοφυούς μορφής, επικρατεί η ακανόνιστη υποκευτή, κηπευτή και ομήλικη δομή. Στόχος είναι η μετατροπή των σε κανονική αντίστοιχη δομή.

Ο περίτροπος χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί από την αναγέννηση μέχρι την τελική υλοτομία), ο οποίος ανάλογα με την υφιστάμενη ποιότητα τόπου, κυμαίνεται από 80-120 έτη. Ο γενικός χρόνος αναγέννησης είναι στα 30-50 έτη και ο ειδικός σε 15-20 έτη.

Ο χρόνος περιφοράς (το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο διαδοχικών υλοτομιών στο ίδιο τμήμα) είναι δέκα (10) χρόνια.

Ώριμη στηθιαία διάμετρος για υλοτομία, η οποία ανάλογα με την υφιστάμενη ποιότητα τόπου, κυμαίνεται από 42 εκατ. έως 70 εκατ.

Από πλευράς ποιοτήτων τόπου το δάσος έχει χαρτογραφηθεί και χωρίζεται σε (5) ποιότητες τόπου.

Με βάση την τελευταία απογραφή του δάσους έχουμε:

Χαρτογράφηση ποιοτήτων τόπου (ha)

  • Δασοσκεπής έκταση
  • Άγονη - Γυμνή
  • Ιδιοκτησίες - Οικισμοί - Γεωργικές
  • Βοσκότοποι
[sc_table row_headers=”1″]

Δασοσκεπής έκταση (ha): 2.361,83
Άγονη-Γυμνή (ha): 168,22
Ιδιοκτησίες-Οικισμοί-Γεωργικές (ha): 68,83
Βοσκότοποι (ha): 697,71
ΣΥΝΟΛΟ (ha): 3.296,59

[/sc_table]

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ορεογραφική μονάδα

Πραγματικό ξυλαπόθεμα ελάτης

Μπράϊκο:

5041,61m3 με μέσο όρο 246,37m3/Ha

Βαθύ:

42071,18m3 με μέσο όρο 225,37m3/Ha

Κορομηλιά:

43620,24m3 με μέσο όρο 209,00m3/Ha

Γκαλντερίμι:

31868,92m3 με μέσο όρο 238,92m3/Ha

Λύξα:

67117,55m3 με μέσο όρο 204,13m3/Ha

Κόζιακας:

99700,53m3 με μέσο όρο 237,81m3/Ha

Βίγγα:

57161,36m3 με μέσο όρο 246,54m3/Ha

Λιουπέϊκα:

85398,13m3 με μέσο όρο 190,23m3/Ha

Γκλαμπάτσα:

15300,54m3 με μέσο όρο 220,31m3/Ha

ΣΥΝΟΛΟ:

496280,06m3 με μέσο όρο 220,92m3/Ha

Ορεογραφική μονάδα

Λήμμα ελάτης

Μπράϊκο:

4148,00m3 με μέσο όρο 18,91m3/Ha δασ. έκ.

Βαθύ:

5538,00m3 με μέσο όρο 29,67m3/Ha δασ. έκ.

Κορομηλιά:

5881,00m3 με μέσο όρο 28,18m3/Ha δασ. έκ.

Γκαλντερίμι:

3948,00m3 με μέσο όρο 29,60m3/Ha δασ. έκ.

Λύξα:

8458,00m3 με μέσο όρο 25,72m3/Ha δασ. έκ.

Κόζιακας:

10378,00m3 με μέσο όρο 24,75m3/Ha δασ. έκ.

Βίγγα:

5438,00m3 με μέσο όρο 23,45m3/Ha δασ. έκ.

Λιουπέϊκα:

7139,00m3 με μέσο όρο 15,90m3/Ha δασ. έκ.

Γκλαμπάτσα:

1200,00m3 με μέσο όρο 17,28m3/Ha δασ. έκ.

ΣΥΝΟΛΟ:

52128,00m3 με μέσο όρο 23,21m3/Ha δασ. έκ.

Ξυλοπαραγωγή

Tα παραγόμενα προϊόντα ξύλου είναι:

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

η άφλοια στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2 μέτρων μήκους,
η άφλοια στρόγγυλη ξυλεία ελάτης <2 μέτρων μήκους (μπόσια),
η έμφλοια στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2 μέτρων μήκους
η ξυλεία θρυμματισμού και κιβωτοποιίας
η καύσιμη ξυλεία
[/sc_list]

Τα προϊόντα αυτά διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους στο ελεύθερο εμπόριο,  ενώ ένα μικρό μέρος αυτών καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας  ή διατίθενται στους κατοίκους για τη θέρμανση των σπιτιών τους.

Οι συνθήκες μεταφοράς των παραγόμενων προϊόντων έχουν σήμερα βελτιωθεί σημαντικά τόσο από την άποψη της δυνατότητας προσέγγισης του δάσους από τα αστικά κέντρα κατανάλωσης, όσο και από την άποψη της δυνατότητας κυκλοφορίας και φόρτωσης των προϊόντων μέσα στο δάσος σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου, η δε μετατόπιση και η μεταφορά του ξύλου γίνεται με ζώα έλξης.