Φυτοκοινωνικά το δάσος Περτουλίου ανήκει στη ζώνη της οξυάς Fagetalia και μάλιστα στον αυξητικό χώρο της συνένωσης Fagion illyricum.  Στην περιοχή του δάσους κυριαρχεί κυρίως η ένωση Abietum Borisii Regis (Ελάτη η υβριδογενής) και τοπικά εμφανίζονται λείψανα των ενώσεων  Abieti-Fagetum.

Η ένωση Abietum Borisii Regis παρουσιάζει σημαντικό οικολογικό εύρος και μέσα σ’ αυτή διαμορφώνονται μικρότερες φυτοκοινωνικές ομάδες.

Αυτοφυή εκτός από την Abies borisii Regis (Ελάτη η υβριδογενής) βρίσκονται σποραδικά η Οξιά (Fagus moesiaca), η Quercus  cerris-dalechambii, Taxus baccata, Acer optusatum, Ostrya  caprinifolia, Cytisus laburnum, Juniperus communis, Juniperus Foeditissima, Tilia cordata, Salix caprea κ.λπ.

Τεχνητά εγκαταστάθηκαν, κατά τις αναδασώσεις που έγιναν, η Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra) σε μεγάλη κλίμακα,  η Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris) και η Πεύκη η λευκόδερμος (Pinus leucodermis), σε μικρότερη κλίμακα και δοκιμαστικά η  Pinus ponderosa, η Ψευδοτσούγκα (Pseudotsuga menziesii), η Τούγια (Thuja pliccata), η Larix decidua (Eyropaea), το Acer platanoides και Acer pseudoplatanus,  η Sequoia gigantea κ.α.