Λήψη προσφορών για την απασχόληση μέχρι δύο (2) εργατών σε εργολαβία για βοηθητικές εργασίες συλλογής στοιχείων υπαίθρου του νέου διαχειριστικού σχεδίου του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη περιόδου 2022-2031

Η Διοίκηση του Δασαρχείου του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη ανακοινώνει τη διενέργεια λήψης έγγραφων προσφορών άνευ διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού ανώτερου προϋπολογισμού 8.250,00 € με τον Φ.Π.Α 24%. Το έργο θα γίνει με βάση την τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών και προμηθειών που…