Η διαχείριση του δάσους

Η διαχείριση του δάσους έχει ως βασικούς σκοπούς:

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

τη μέγιστη δυνατή παραγωγή πολύτιμου ξύλου με το μέγιστο δυνατό ξυλώδες κεφάλαιο, με την μετατροπή των συστάδων από πρεμνοφυείς σε σπερμοφυείς,
τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας και αντοχής του δάσους, με την κατάλληλη μίξη των δασοπονικών ειδών,
τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους,
την εξασφάλιση της υδρονομικής, προστατευτικής, υγιεινής, αισθητικής κλπ επιδράσεων και
την εξυπηρέτηση παράλληλα της έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π.
[/sc_list]

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το δάσος έχει ήδη διαιρεθεί σε τέσσερις (4) ορεογραφικές μονάδες. Οι ορεογραφικές αυτές μονάδες έχουν διαιρεθεί σε 61 δασικά τμήματα που η έκτασή τους κυμαίνεται από 25-60 ha.

Για τη συνολική διαχείριση του δάσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέντε (5) δεκαετή διαχειριστικά σχέδια αρχίζοντας από το έτος 1971. Μέχρι τότε η διαχείριση γινόταν με ετήσιους Πίνακες Υλοτομίας ή εκθέσεις.

Στις συστάδες του φυσικού δάσους επικρατεί η πρεμνοφυής μορφή, ενώ στις συστάδες των τεχνητών δασών η σπερμοφυής και η διφυής μορφή.

Ο περίτροπος χρόνος (χρόνος που μεσολαβεί από την αναγέννηση μέχρι την τελική υλοτομία), ο οποίος ανάλογα με την υφιστάμενη ποιότητα τόπου, κυμαίνεται από 110-130 έτη (δρυ και οξιά), ενώ των αείφυλλων πλατύφυλλων τα 30-35 έτη. Για τα κωνοφόρα εφαρμόζονται καλλιεργητικές υλοτομίες, διότι η ηλικία τους είναι ακόμη μικρή.

Ο χρόνος περιφοράς (το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο διαδοχικών υλοτομιών στο ίδιο τμήμα) είναι δέκα (10) χρόνια.

Από πλευράς ποιοτήτων τόπου το δάσος έχει χαρτογραφηθεί και χωρίζεται σε (5) ποιότητες τόπου.

Με βάση την τελευταία απογραφή του δάσους έχουμε:

Χαρτογράφηση ποιοτήτων τόπου (ha)

  • Δασοσκεπής έκταση
  • Μερικώς δασοσκεπής
  • Άγονη - Δρόμοι
  • Ιδιοκτησίες - Οικισμοί
  • Γεωργικές εκτάσεις
[sc_table]

Δασοσκεπής έκταση (ha): 4.365,60
Μερικώς δασοσκεπής (ha): 19,19
Άγονοι- Δρόμοι (ha): 67,90
Ιδιοκτησίες-Οικισμοί (ha): 383,84
Γεωργικές εκτάσεις (ha): 1.041,28
ΣΥΝΟΛΟ (ha): 5.877,81

[/sc_table]

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διαχειριστική κλάση

Όγκος (m3/ha)

Προσαύξηση Όγκου Zv (μ3/έτος,ha)

Οξιά και μικτές αυτής

188.5

6.9

Τραχ.Πεύκη και μικτές αυτής

224.1

6.9

Μαύρη Πεύκη και μικτές αυτής

297.5

9.6

Δρυς η πλατύφυλλος και μικτές

134.4

4.4

Συνολικά (μέση)

186.6

6.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΗΜΜΑ:

Διαχειριστική κλάση

Συνολικό Ξυλαπόθεμα (μ3)

Λήμμα (μ3)

Οξιά και μικτές αυτής

60879.37

5118.91

Οξιά και μικτές αυτής

150359.50

16142.29

Μαύρη Πεύκη και μικτές αυτής

103500.79

10300.41

Δρυς η πλατύφυλλος και μικτές

187125.08

17277.25

Αείφυλλα Πλατύφυλλα

43126.79

5910.63

Συνολικά

544991.53

54749.49

Ξυλοπαραγωγή

Tα παραγόμενα στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων προϊόντα ξύλου είναι:

[sc_list type=”arrow” color=”6″]

η στρόγγυλη ξυλεία πεύκης >2 μέτρων μήκους,
η στρόγγυλη ξυλεία πεύκης <2 μέτρων μήκους,
η στρόγγυλη ξυλεία πεύκης, κατάλληλη για στύλους ΟΤΕ και ΔΕΗ,
η καύσιμη ξυλεία πεύκης, δρυός, οξιάς και αείφυλλων πλατύφυλλων.
τα ξυλοκάρβουνα και
τα χριστουγεννιάτικα δένδρα ελάτης.
[/sc_list]

Τα προϊόντα αυτά διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους, στους Δασικούς Συνεταιρισμούς έναντι μισθώματος και για ατομικές ανάγκες των κατοίκων, ενώ ένα μικρό μέρος αυτών καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας  ή διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο.

Οι συνθήκες μεταφοράς των παραγόμενων προϊόντων έχουν σήμερα βελτιωθεί σημαντικά τόσο από την άποψη της δυνατότητας προσέγγισης του δάσους από τα αστικά κέντρα κατανάλωσης, όσο και από την άποψη της δυνατότητας κυκλοφορίας και φόρτωσης των προϊόντων μέσα στο δάσος σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου, η δε μεταφορά του ξύλου γίνεται με ζώα έλξης.